Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

CYFANSODDIAD FFORWM HANES CYMRU

Cyffredinol (Datganiad o Genhadaeth)

Gorchwyl y Fforwm hwn yw gweithredu fel teulu o fudiadau ac unigolion sydd diddordeb yn hanes Cymru ac sydd yn uned hunan ddiffiniol o bobl na ellir ei chyfyngu gan ffiniau statudol.

Teitl

Caiff y Fforwm hwn ei adnabod fel Fforwm Hanes Cymru.

Amcanion

1) Hybu diddordeb yn hanes Cymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
2) Rhwydweithio gweithgareddaur cymdeithasau syn gysylltiedig ag ef.
3) Hybu gwaith ymchwil i hanes Cymru, yn lleol ac yn rhyngwladol.
4) Hybur gwaith o gyhoeddi canlyniadaur gweithiau ymchwil hyn.
5) Hybur gwaith o ddiogelu a chadw arteffactau, deunydd archifol ac adeiladau o werth hanesyddol
lle mae hynnyn briodol.
6) I gefnogi cadw ac annog dilysrwydd cyfartal ir iaith Gymraeg ar iaith Saesneg, gan weithredu ei
fusnes, lle bo hynnyn bosib, yn ddwyieithog.
7) I addysgur cyhoedd am hanes Cymru.

Bwriadau

1) Darparu mannau arddangos pan ywn bosib yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mewn digwyddiadau cyffelyb ar gyfer y cymdeithasau hynny syn aelodau.
2) Noddi darlith flynyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar unrhyw agwedd ar hanes Cymru.
3) Noddi arddangosfeydd eraill ar hanes Cymru lle maen briodol.
4) Gweithredu fel lladmerydd dros yr aelodau mewn trafodaethau gyda chyrff cenedlaethol, yn unol r hyn y cytunir arno mewn cyfarfod or pwyllgor gwaith.
5) Cydweithio chymdeithasau eraill i ymestyn amcanion y Fforwm.
6) Hyrwyddor dymuniad i ddileu unrhyw dueddiadau oedd yn bodoli or blaen, a lle maen briodol, ail gyflwynor ffeithiau syn wybyddus ar hanes Cymru au cyflwyno wedyn ar ffurf arddangosfeydd, cyhoeddiadau neu trwy ddulliau priodol eraill.
7) Hyrwyddor alwad i ddysgu gwir hanes Cymru o safbwynt Cymreig mewn ysgolion.

Galluoedd

Bydd gan y Fforwm hwn yr hawl i wneud popeth cyfreithiol syn angenrheidiol neu syn gyfleus iddo gyflawni ei amcanion ai fwriadau.
Bydd y Fforwm yn hwyluso, annog, cynnal, darparu a hysbysebu fel bor angen er mwyn cyflawni ei amcanion ai fwriadau.
Gall y Fforwm sefydlu is-bwyllgorau ond ni all unrhyw benderfyniad gan y cyfryw is-bwyllgorau ddisodli unrhyw benderfyniad a wneir gan y Pwyllgor Gwaith.
Mae gan y Fforwm awdurdod i godi arian, gwneud ceisiadau i gyrff syn dyrannu arian, a gwahodd a derbyn cyfraniadau er mwyn cyflawni ei nod ai amcanion.
Yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol bydd modd pennu tl aelodaeth ar gymdeithasau ac unigolion syn perthyn.

Rheolau Sefydlog ar gyfer rhedeg y Fforwm:

Gall unrhyw gymdeithas hanes, ac unigolion sydd diddordeb mewn unrhyw agwedd o hanes Cymru, fod yn aelod.

Ni fydd unrhyw ddatganiad gan aelod or Fforwm ar bolisi neu unrhyw weithred fel ysgrifennu llythyr neu godi arian, yn llyffetheirior Fforwm, oni bai fod hynny wedi derbyn sl bendith y Pwyllgor Gwaith.

Bydd unrhyw aelod syn gwneud datganiad or fath neu syn gweithredu yn y ffordd honno, heb ganiatd y Pwyllgor Gwaith yn cael ei ystyried fel un sydd wedi torri amodaur aelodaeth ac o ganlyniad bydd yn ofynnol iddo ymddiswyddon syth.

Ni waeth beth sydd yn y cymal olaf hwn, rhoddir awdurdod ir Pwyllgor Gwaith i ystyried unrhyw achos arbennig a gweithredu ar ganlyniad unrhyw benderfyniad a wneir o ganlyniad i hynny.

Cynrychiolir y cymdeithasau syn aelodau gan un aelod phleidlais ar y Pwyllgor Gwaith. Bydd ef neu hi yn cael yr hawl i bleidleisio dros y gymdeithas neur cymdeithasau sydd wedi ei ethol/ei hethol, os apwyntiwyd ef neu hi gan fwy nag un corff; oni bai fod lleiafrif o bedwar unigolyn yn bresennol i wneud cworwm. Rhoddir yr hawl i aelodau unigol syn talu eu tl eu hunain fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith ond ni fydd ganddynt bleidlais.

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) yn cael ei gynnal bob blwyddyn, o fewn pymtheg mis ir CCB blaenorol, a bydd yn agored ir cyhoedd. Bydd yr aelodau yn cael eu hysbysu o leiaf bythefnos cyn y dyddiad. Y Pwyllgor Gwaith fydd yn pennur dyddiad hwnnw a bydd yn cael ei arddangos mewn mannau priodol.

Chwech o aelodau etholedig fydd Cworwm yn y Cyfarfod Cyffredinol Arbennig. Rhoddir yr hawl i unrhyw aelod syn bresennol i fwrw pleidlais ar ran y mudiadau y mae ef neu hi wedi ei ethol/ei hethol iw gynrychioli, pe apwyntir ef neu hi gan fwy nag un corff; oni bai fod lleiafrif o chwech unigolyn yn bresennol yn y cyfarfod i greu cworwm. Os nad oes cworwm fe fydd unrhyw ddeliad busnes yn cael ei ddilysu yng nghyfarfod dilynol or Pwyllgor Gwaith.

Bydd y CCB yn ethol Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd ac unrhyw swyddogion eraill syn briodol i wasanaethu nes y gelwir y CCB nesaf.

Etholir trwy ddangos dwylo oni bai fod cynnig yn cael ei basio fel arall.

Bydd y trysorydd yn rhoi adroddiad ariannol ir CCB am y flwyddyn ariannol flaenorol, fydd yn weithredol o 1 Ionawr hyd at 31 Rhagfyr bob blwyddyn.

Pennir y tl aelodaeth am y flwyddyn yn y CCB.

Penodir aseswr neu archwilydd yn y CCB.

Mae modd cynnal Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar unrhyw adeg yn dilyn cais trwy lythyr at y Cadeirydd. Rhaid ir cais nodir math o fusnes sydd angen ei drafod, a bod wedii arwyddo gan o leiaf 6 aelod etholedig. Rhaid ir cyfarfod gael ei gynnal o fewn 21 diwrnod, ar aelodaun cael eu hysbysu 14 diwrnod cyn y cyfarfod.

Y Pwyllgor Gwaith fydd yn rheoli busnes y Fforwm, ac fe fydd modd iddo ddirprwyo awdurdod. Bydd yn cyfarfod yn rheolaidd i fonitro ac i annog gweithgareddau a threfnu ymrwymiadau blynyddol y Fforwm.

Gall y Pwyllgor Gwaith gyfethol aelodau i roi cyngor arbenigol, ond aelodau heb bleidlais fydd rhain.

Bydd unrhyw bleidlais mewn unrhyw gyfarfod yn dibynnu ar y mwyafrif or rhai syn bresennol. Lle maer bleidlais yn gyfartal, fe fydd gan y Cadeirydd ail bleidlais derfynol.

Bydd aelodaur pwyllgor yn datgan diddordeb cyn pleidleisio.

Maen bosib newid y cyfansoddiad yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu Gyfarfod Arbennig trwy fwyafrif syml.

Os bydd y Pwyllgor Gwaith yn penderfynu dirwyn y Fforwm i ben, fe fydd yn galw cyfarfod Cyffredinol Arbennig gan roi 14 diwrnod o rybudd. Os ywr cynnig i ddirwyn y Fforwm i ben yn cael ei dderbyn gan y mwyafrif, yna bydd y Fforwm yn dod i ben, ac fe fydd yr arian syn weddill yn cael ei rannun gyfartal ir cymdeithasau syn aelodau.